REGULAMIN

REGULAMIN

Ośrodek wypoczynkowy ZEDAN

                                                                                                                         §1. 

                                                                                                 PRZEDMIOT REGULAMINU

1.  Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „ZEDAN” ,  określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną       częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując rezerwacji         Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2.  Przestrzeganie Regulaminu dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka.

3.  Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka,  a także na stronie internetowej  Ośrodka: https://zedan.zedan.bluserwer.pl/regulamin

 

                                                                                                                        §2.

                                                                                                          DOBA HOTELOWA

1.  Jednostką określającą długość pobytu w pokoju jest doba hotelowa.

2.  Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

3.  Prośbę przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu                       w  przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych.

4.  Przebywanie Gościa w pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i podlega opłacie za dodatkową dobę według aktualnego cennika.

5.  Gość ośrodka może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 10.00 do 16.00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt – za zgodą Recepcji.

 

                                                                                                                         §3.

                                                                                                                 MELDUNEK

1.  Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu). W przypadku odmowy               okazania ww. dokumentów, Ośrodek ma prawo odmówić zameldowania Gościa i wydania klucza do pokoju.

2.  Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim (nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę) bez zgody Recepcji.

3.  Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju               Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju               Gościa, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

 

                                                                                                                         §4. 

                                                                                                                     USŁUGI

1.  Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich             usług świadczonych w Ośrodku; bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu; wykonywanie niezbędnych napraw       urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

2.  W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. Goście ośrodka zakłócający ciszę nocną lub będący pod wpływem alkoholu bądź       środków odurzających mogą zostać poproszeni o opuszczenie Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych opłat za pobyt.

3.  Recepcja Ośrodka jest czynna w godzinach od 8.00 do 22.00.

4.  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłoszenie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu         świadczonych usług.

5.  istnieje możliwość pobytu dodatkowej osoby w pokoju lub domku za dopłatą tzw. „wspólne spanie”. Dodatkowa osoba korzysta z noclegu wspólnie z inną osobą         pełnopłatną (t.j. z jednego łóżka, będącego na wyposażeniu pokoju, lub tzw. dostawki). W ramach dopłaty Gość otrzymuje dodatkową pościel.

6.  Dla zapewnienia bezpieczeństwa Gości teren Ośrodka jest monitorowany przy użyciu systemu monitoringu przemysłowego.

 

                                                                                                                             §5. 

                                                                                                     ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1.  Dzieci poniżej 13 roku życia powinny przebywać na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice / opiekunowie prawni               ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2.  Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych                 Ośrodka powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających, oraz zwierząt przywiezionych do Ośrodka (art. 415 KC). Wysokość zwrotu za           uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia Ośrodka będzie adekwatne do wysokości kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia.

3.  W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego                       zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia                 Ośrodka.

4.  W Ośrodku – we wszystkich pokojach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych – obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza wyznaczonymi miejscami,                         przeznaczonymi do tego celu. Za złamanie zakazu palenia Gość ośrodka zostanie każdorazowo obciążony kwotą w wysokości 250 zł.

5.  W związku z zainstalowanym w Ośrodku systemem p. poż, Gość zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

6.  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach Ośrodka nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią                     elektryczną np. kuchenek, grzałek, grzejników, żelazek, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Zasada nie dotyczy ładowarek, laptopów, konsoli.

7.  Każdorazowo Gość opuszczając pokój (ze względów bezpieczeństwa), powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.       W pokojach Ośrodka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

8.  Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za kradzieże mienia będące własnością Ośrodka, oraz uszkodzenia wyposażenia pokoju.

9.  Kategorycznie zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw, w tym technicznych, elektrycznych, wizualnych, oraz innych nie wymienionych w tym punkcie, a         także zmian w instalacjach medialnych, oraz wizualnych w przedmiotach będących na wyposażeniu Ośrodka. Wszelkie stwierdzone próby napraw, będą                     traktowane jako świadome zniszczenie powierzonego mienia, które będzie skutkowało obciążeniem finansowym adekwatnym do zaistniałej sytuacji.

 

                                                                                                                           §6. 

                                                                                                ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

1.  Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych,           niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka czy poza terenem Ośrodka. Gość ośrodka przyjmuje do wiadomości, że                       znajdujący  na terenie Ośrodka parking jest parkingiem niestrzeżonym, a jedynie monitorowanym elektronicznie za pomocą kamer zainstalowanych na jego               terenie.

2.  Przedmioty pozostawione przez Gościa będą odesłane na wskazany adres na koszt zainteresowanego. Z braku takiej dyspozycji przedmioty będą                               przechowywane przez trzy miesiące, a po tym terminie komisyjnie likwidowane. Przedmioty takie jak: artykuły spożywcze oraz leki nie będą przechowywane.

 

                                                                                                                          §7. 

                                                                                                               REKLAMACJE

1.  Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości   świadczonych usług.

2.  Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja, po czym zostają one przekazane Kierownikowi Ośrodka.

3.  Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od           daty zgłoszenia.

 

                                                                                                                         §8. 

                                                                                                POSTANOWIENIA DODATKOWE.

1.  Gość ośrodka ma prawo do zamieszkania ze zwierzęciem w wyznaczonych przez Ośrodek domkach, w innych pomieszczeniach sypialnych jest to zabronione.         Do Ośrodka nie wolno przywozić psów ras uznanych za agresywne oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w                 szczególności zwierząt jadowitych. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości oraz             Personelu Ośrodka. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt       do sali konsumpcyjnej oraz zabaw dla dzieci czy gier, a także co istotne zabrania się wyprowadzania zwierząt na terenie Ośrodka w celu załatwienia potrzeb               fizjologicznych. Bezwzględnie należy wyprowadzać zwierzęta na zewnątrz, poza  jego teren.

2.  Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.

3.  Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy         irytują pozostałych Gości ośrodka.

4.  Gościom nie wolno dokonywać zmian w pokojach Ośrodka i ich wyposażenia, a także  przestawieniem mebli i wyposażenia, tym samym naruszając ich                       funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

5.  Klucze do pokoi, oraz piloty do bram wydawane są w ilości 1 egzemplarz na pokój/domek. Zalecane jest pozostawianie klucza/pilota  w Recepcji Ośrodka.                 Zgubienie klucza wiąże się z obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 200 zł, a pilota 3000 zł. /wiąże się z wymianą wszystkich pilotów , oraz płytkami                         sterującymi  w napędach bram/ . Ww. kwota zostanie pobrana przed wydaniem następnego egzemplarza.

6.  Na wyposażeniu pokoi znajduje się (sprzęt plażowy): parawan / leżaki, które można zabierać na plażę.

7.  Rowery na terenie Ośrodka należy przechowywać w miejscu wyznaczonym przez pracownika Recepcji (Niedozwolone jest przechowywanie rowerów w pokojach       Ośrodka oraz w domkach. Uszkodzenia spowodowane przez przechowywanie ich w miejscach nie dozwolonych będzie traktowane zgodnie z § 5 ust. 2                       regulaminu.

8.  Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju/domku pensjonariusze mają obowiązek powiadomić o tym fakcie do recepcji lub bezpośrednio  do                   konserwatora.

9.  Wszelkie usterki, które nie zagrażają bezpośrednio życiu lub zdrowiu są usuwane w godzinach pracy załogi technicznej tj. w godz. 8:00 do godz. 20:00. Poza             tymi  godzinami usterki nie będą usuwane.  

10.Bezwzględnie zakazuje się gotowania posiłków w pokojach.

11.Pobyt dzieci w budynku „ZEDAN FAMILY” tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub                         uszkodzenia ciała powstałe w wyniku braku tej opieki.


                                 Z góry dziękujemy za przestrzeganie regulaminu Ośrodka. Kierownictwo Ośrodka Wypoczynkowego „ZEDAN”